Elke eigenaar/beheerdSTEK certificaat Thumber of installateur van een koelinstallatie of airconditioningapparatuur heeft te maken met milieuwetgeving. Hierin wordt onder andere bepaald op welke wijze omgegaan moet worden met stoffen die de ozonlaag aantasten.

Sinds 1 januari 1993 mogen alleen STEK-erkende bedrijven handelingen op het gebied van CFK's, HCFK's en HFK's aan koelinstallaties verrichten.

Het Ministerie van VROM heeft STEK als onafhankelijke instantie, bij besluit van 23 december 1992, aangewezen om bedrijven te erkennen voor het verrichten van deze handelingen. Wanneer aan alle voorwaarden voor erkenning is voldaan, wordt door STEK een erkenning afgegeven.

inhoud:

1) De maatregelen kort samengevat

2) Internationale afspraken/nationale wetgeving

3) STEK stelt eisen aan de vakbekwaamheid

4) Toepassingsgebied

5) De wet, de naleving en de handhaving

6) Hoe goed 'werkt' die controle en naleving

7) meer informatie op de stek.nl website

 

1)

De maatregelen kort samengevat,

Installatie, reparatie en onderhoud mag in het kader van milieubescherming uitsluitend plaatsvinden door STEK-erkende bedrijven. Zij zijn op de hoogte van alle (technische) eisen, waaraan iedere installatie, oud of nieuw, moet voldoen.

Bij alle installaties die 3 kg of meer koudemiddel bevatten, hoort een logboek. Hierin staan gegevens over de installatie en worden feiten vermeld over onderhoud en service. Als beheerder bent u verantwoordelijk voor dat logboek.

Installaties moeten regelmatig worden gecontroleerd. Periodiek onderhoud moet regelmatig worden verricht. Voor kleinere installaties jaarlijks, voor grotere enkele malen per jaar.

2)

Internationale afspraken/nationale wetgeving,

Internationaal zijn er afspraken gemaakt voor het terugdringen van CFK's, HCFK's en HFK's. Deze stoffen zijn schadelijk voor het milieu. Ze tasten de ozonlaag aan en dragen bij aan het broeikaseffect. CFK's, HCFK's en HFK's worden onder andere in koeltechnische installaties als koudemiddel toegepast.

In Nederland zijn de internationale afspraken over de beëindiging van de productie en het terugdringen van het gebruik van CFK's, HCFK's en HFK's opgenomen in de wetgeving en op 1 januari 1993 van kracht geworden.

De regelgeving waaraan moet worden voldaan is vastgesteld in de "Regeling Lekdichtheidsvoorschriften Koelinstallaties". De regeling maakt deel uit van het "Besluit ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003".

3)stek logo certinstallateur pms

STEK stelt eisen aan de vakbekwaamheid.

De STEK-eisen liggen op het gebied van het omgaan met koudemiddelen in koel- en airconditioninginstallaties en -apparatuur. De eisen op het gebied van administratieve handelingen, de technische hulpmiddelen en de vakkennis van monteurs moeten door de onderneming permanent worden nagekomen. Het geheel van eisen waaraan de onderneming voldoet, komt neer op het zorgvuldig en vakbekwaam uitvoeren van taken en werkzaamheden waarbij risico op emissie van koudemiddel bestaat.

De belangrijkste STEK-controles.

Op een aantal gebieden controleert STEK streng. Deze gebieden zijn:

- De werkregistratie;

- De koudemiddelregistratie;

- De werkvoorschriften.

Het controleren of ondernemingen voldoen aan de STEK-eisen wordt in opdracht van STEK, in de vorm van een toegangscontrole, uitgevoerd door onafhankelijke instanties. STEK zelf bepaalt of aan de onderneming een STEK-erkenning wordt verleend.

4)

Toepassingsgebied,

Het besluit is van toepassing op installaties met een compressorvermogen van meer dan 500 Watt. Vrijwel alle huishoudkoelkasten vallen hierbuiten.

Technische eisen

Aan koeltechnische installaties worden technische eisen gesteld. Deze eisen staan vermeld in de Regeling Lekdichtheidsvoorschriften (RLK) en hebben betrekking op onder meer verbindingen, pijpwanddiktes, afsluiters e.d., alsmede aan het onderhoud van installaties.

STEK-gediplomeerde monteur

Aan koelinstallaties mogen alleen werkzaamheden worden verricht door STEK-erkende bedrijven die STEK-gediplomeerde monteurs in dienst hebben.

Controle,

Het beheer van installaties is door de wet aan nadere regels gebonden om verlies van koudemiddel te voorkomen. Zo is bepaald dat installaties regelmatig moeten worden gecontroleerd en onderhouden door daartoe bevoegde personen. Installaties met een koudemiddelinhoud groter of gelijk aan 3Kg moeten tenminste éénmaal per jaar preventief gecontroleerd worden. Dit moet vaker indien de koudemiddelinhoud groter word. Zie onze folder "In kort Bestek" onder het kopje "Zoek informatie" op onze website.

Het logboek en andere documenten

Bovendien is bepaald dat alle werkzaamheden aan installaties moeten worden geregistreerd.

Registratie van het gebruik van koudemiddel in uw installatie moet in een bij de installatie behorend logboek plaatsvinden. Dit geldt uitsluitend voor installaties met een koudemiddelinhoud van meer dan 3 kg. Controlebewijzen van verrichte handelingen moeten bij alle installaties worden afgegeven en bewaard.

Het logboek maakt sinds 1 januari 1993 integraal deel uit van de installatie, zodat de verantwoordelijkheid hiervoor bij de eigenaar/gebruiker ligt. STEK-erkende bedrijven hebben de verplichting hun werkzaamheden in het logboek te vermelden. Zij kunnen ook een logboek verstrekken voor een bestaande installatie. De eigenaar/gebruiker blijft echter zelf voor het logboek verantwoordelijk.

In het logboek wordt de hoeveelheid koudemiddel vermeld, die geacht wordt in de installatie aanwezig te zijn. Daarnaast wordt vermeld wanneer en welke werkzaamheden aan de installatie zijn verricht en hoeveel koudemiddel is afgetapt en/of toegevoegd. Ook wordt genoteerd welk bedrijf en welke monteur aan de installatie heeft gewerkt.

De STEK-erkende onderneming moet zelf eveneens een eigen koudemiddelenadministratie voeren. Op deze wijze is de controle op het gebruik van CFK's, HCFK's en HFK's gewaarborgd.

5)

De wet, de naleving en de handhaving.

STEK-erkende bedrijven en STEK-gediplomeerde monteurs moeten ervoor zorgdragen hun vakbekwaamheid op peil te houden. Door onafhankelijke inspecterende instanties worden voor STEK regelmatig controles verricht bij installaties die door STEK-erkende ondernemingen worden onderhouden. STEK ziet zo toe op de handelingen van de erkende bedrijven. Het is daarom ook voor de eigenaar/beheerder van groot belang dat de STEK-controleurs worden toegelaten bij de koelinstallaties.

De controle op de naleving van wet- en regelgeving is bovendien een overheidstaak. Door VROM-Inspectie en door ambtenaren van gemeenten en provincies, die belast zijn met de uitvoering van de Wet Milieubeheer, wordt deze controle, met name op de eigenaar/beheerder van een koelinstallatie, uitgevoerd.

Overtreding van deze wet kan zware consequenties hebben. Deze kunnen variëren van hoge boetes tot het stilleggen van de koelinstallaties.

6)

Hoe goed 'werkt' die controle en naleving?

Eigenlijk heel goed. Een voorbeeld: de emissie van broeikasgas uit koelinstallaties is de afgelopen jaren meer dan fors gedaald. Het lekpercentage is in 12 jaar van 35% maar liefst teruggebracht naar 5%. Die daling is enerzijds het gevolg van het goed werkende controlesysteem van de STEK-organisatie. Maar anderzijds is zij vooral een gevolg van de naleving van de regels door de gehele branche. De branche voelt zich verantwoordelijk voor het structureel terugdringen van koudemiddelen.

Logo Bar Daikin, LG, Sasung,Mistubishi,Panasonic,Toshiba, Mitsubishi Electric